Ads 468x60px

Memurlar Artık Mahkemelerde Bilirkişi Olabilecek

Devlet memurları, amirinin iznine başvurmadan, mahkemelerde bilirkişi olarak görev alabilecek. Bu memurların ücretli olarak 2. bir görev yapabileceği anlamına geliyor. 
Devlet memurlarının bilirkişi olabileceği konusunda, Devlet Personel Başkanlığı görüş bildirdi. Bugüne
kadar ikinci görev yasağı olan memurlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda bilirkişi olabilmek için başvuruda bulunabilecekler.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 87. maddesinde ikinci görev yasağından bilirkişiler için belirlenen ücretin ödenmesi hüküm altına alındı.
Hal böyle olunca, memurlar amirinden izin almadan bilirkişi olmak için ilgili kurumlara başvurabilecek. Memurlar, resmi olarak bir izin talebi yok ama isteyen sözlü olarak bu konuda yöneticilerini bilgilendirebilir.
Öte yandan, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64. maddesi ile 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi İl İdari Yargı İlk derece Mahkemesi adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmeliğin ikinci maddesi gereğince bilirkişi listeleri oluşturuluyor. Listeler Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenleniyor.

TMMOB 2012 YILI BİLİRKİŞİLİK-EKSPERLİK-HAKEMLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİĞİ
16.1.1982 tarihli ve 17566 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.4.1983 tarih ve 18023 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre ücretler ve katsayılar her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
Madde 1-
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)‘ne bağlı Oda üyelerinin, özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin koşulları, ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır.
Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.
Dayanak
Madde 2-
Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı TMMOB Yasası‘nın 2/b,c maddesi hükümlerine dayanılarak çıkartılmıştır.
Kapsam
Madde 3-
Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanlarındaki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır.
Madde 4- "Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mühendislik ve mimarlık hizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB‘nce tespit olunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar yapmaya yetkilidirler"
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmetin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu her yıl yeniden düzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek üyelerinin listesini hazırlayarak TMMOB‘ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listeleri müracaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl Aralık ayı içerisinde Valiliklere gönderir.
Madde 6- Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper ve hakem istekleri, ilgili ihtisas alanları dikkate alınarak, TMMOB Genel Sekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulu‘nun oluru alınarak yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Bilirkişilik
Madde 7-
Bilirkişilik hizmeti, bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tesbitinin yapılmasıdır.
Bilirkişilik Ücretleri ;
a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) ve İstimlak Yasası vb. gereğince mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler:

- Kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat,
- İnceleme ve yolculuk masrafları,
- Çalışmasıyla uygun ücreti
dikkate alınarak hakim tarafından tespit edilir.
b) Diğer kamu kuruluşlarında ya da özel kuruluşlarda ya da şahısların doğrudan bilirkişilik işlemlerinde;
1- Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda kişi başına her rapor için en az 250.80 - TL ücret alınır.
2- Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda arazide geçen her gün için kişi başına 184.80.- TL eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 124.08.- TL ücret alınır.
Ancak arazi çalışmalarında incelikli ölçümler olduğunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Birim Fiatları uygulanır.
3- Mahkemelerde açıklama yapılması halinde her celse ya da ek açıklama için en az 184.80.- TL ücret alınır.
4- Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye, deney, teknik resim ve benzeri masraflar ayrıca alınır.
5- Arazide ya da büroda bir defasında birden çok dosyanın celenmesi durumlarında 10 dosyaya kadar dosya başına 198.00- TL alınır. 10 dosyadan fazlası için dosya başına en az 124.08.-TL ücret alınır.
6-Aynı dosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğinde her rapor için normal ücretin %50‘si oranında ek ücret alınır.
Eksperlik
Madde 8-
Mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tesbiti ve benzerleri ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.
Eksperlik Ücretleri;
Mt: İncelenen meta tutarı
Çg: Çalışılan gün sayısı
Es: Çalışılan eksper sayısı
A: 2012 yılı için (198.00.-TL) olmak üzere :
a) 12.000. TL na kadar
 Mt  
EsxÇgxA+2A+-----------  
 1000 

b) 60.000. TL na kadar:
 Mt-10.000
EsxÇgxA+3A+1.00+----------------------
 2000

c) 300.000. TL na kadar:
 Mt-50.000
EsxÇgxA+4A+7.70+----------------------
 3000

d) 600.000 TL na kadar:
 Mt-250.000
EsxÇgxA+5A+27.50+----------------------
 4000
e) 600.000 TL ve daha yukarısı için:
 Mt-500.000
EsxÇgxA+6A+49.50+----------------------
 5000
formülleri ile hesaplanır.
Hakemlik
Madde 9-
H.M.U.K. Tahkim Sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümündeki mühendislik ve mimarlık hizmetidir.
Hakemlik Ücretleri;
Hakemlik ücretleri H.M.U.K. nda belirtilen esaslara tabidir.
Teknik MüşavirlikMadde 10- Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunulmasıdır.
Müşavirlik Hizmetleri;
İşin niteliği ve mali boyutları ile çalışma koşulları ve süresi dikkate alınarak TMMOB Genel Sekreterliğince tesbit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler
Madde 11- Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir.Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez.Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.
Madde 12- Bilirkişilik ve hakemlik istemleri , Birlik Genel Sekreterliğince izlenir. Bu hizmetler karşılığı alınan ücretlerin % 10 u bilirkişilik ve hakemlik yapan üyelerce TMMOB ne ödenir.
Madde 13- Eksperlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde , yapılan işin durumuna göre TMMOB Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin %40 ı avans olarak alınır. Tamamlanan işlem sonrasında kesinleşen ücrete göre avans tamamlanır ve bundan sonra rapor istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir.Ücretin % 50 si görevi tamamlayan üye ya da üyelere, % 30 u ilgili Oda ya da Odalara verilir, % 20 si ise Birlik hissesi olarak alıkonur.
Madde 14- Özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygun görülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu na, birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik Yönetim Kurulu na sevkedilir.
Yürütme
Madde 15-
Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.
Yürürlük
Madde 16- Bu yönetmelik , 2012 yılı için uygulanacak ücretlerin Birlik Yönetim Kurulunca kabulü ile 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Nasıl Bilirkişi Olunur, Nereye Başvurulur?

      Derneğimize en çok sorulan sorulardan birisi de, nasıl bilirkişi olunur, nereye müracaat edilir? sorusudur. Konuyu aydınlatmak amacı ile bilirkişi olmanın şartları ve müracaat usulüne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

      Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

     T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

       Başvuru zamanı ve başvuru yeri;
      
Başvurular her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılmaktadır.
       Başvuru yeri;
İstanbul Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Çağlayan/İSTANBUL’ dur.
(Adalet Komisyonu Başkanlığı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı B Blok 2.Katta bulunmaktadır.)

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Gerçek kişilerin;
         a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
    b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması, 
         c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması, 
    d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması, 
    e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması, 
          f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi, 
     g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, 
          h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.
 2)Tüzel kişilerin; 
     a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması, 
    b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.  
BAŞVURU USULÜ
 Bilirkişilik müracaatının, derneğimizin internet sayfasında her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak  doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde başvuru yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz oda veya çalıştığınız kurumdan bilgi alınız.)

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
        a) Nüfus cüzdanı örneği, 
        b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, 
        c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
   d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği, 
   e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,  
   f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)
Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.  Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
     
UZMANLIK ALANLARI
 1. Kaçakçılık,
 2. Gümrük Mevzuatı konusunda,
 3. İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
 4. Orman suçlan konusunda,
 5. Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu,   halı, saat, giyim eşyaları, gümüş süs eşyaları vs.)
 6. Fikir ve sanat eserleri konusunda,
 7. Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
 8. Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
 9. Trafik kazaları konusunda,
10. Marka hukuku konusunda,
11. Haksız rekabet konusunda,
12. Mali konularda (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
13. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları - Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
14. Bankacılık işlemleri konusunda,
15. Muhasebe,
16. Bilişim suçları konusunda,
17. Vergi Usulü Kanunu konusunda,
18. Tazminat konusunda,
19. Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
20. Kumar makineleri konusunda,
21. Yangın konusunda,
22. Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı, gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
23. İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
24. Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
25. Sigortacılık konusunda,
26. Kriminoloji konusunda,
27. Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
28. SPK ve İMKB davaları konusunda,
29. CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
30. Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
31. Elektrik hırsızlığı konusunda,
32. Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
33. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
34. 6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
35. Haberleşme konusunda,
36. Güzel sanatlar ve bölümleri,
37. Tekstil Mühendisliği,
38. Makine Mühendisliği,
39. Endüstri Mühendisliği,
40. Jeoloji Mühendisliği,
41. Jeofizik Mühendisliği
42. Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği43. Gemi Mühendisliği,
44. Bilgisayar Mühendisliği,
45. Harita Mühendisliği,
46. İnşaat Mühendisliği,
47. Yazılım Mühendisliği,
48. Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
49. Mimarlık,
50. Edebiyat,
51. Konservatuar tüm dalları,
52. Patent konusunda,
53. Fikri mülkiyet alanı konusunda,
54. Hukuk konusunda (Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Icra-lflas Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku)
55. Tıp konusunda,
56. Eczacılık konusunda,
57. Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
58. Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda.http://www.ankara.adalet.gov.tr/sayfalar/duyurular/2011/2012/temmuz2012/2012HukukMahkemeleriBilirkisiListesi.pdf

http://www.konyabarosu.org.tr/resim/file/2012bilirkisihukuk.pdf 


0 yorum:

Yorum Gönder

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar site ziyaretçilerini bağlayıp sitemizin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul etmiş sayılır. ariyordum free backlink freebanner4u